Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α. – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) διοργανώνεται κατά το ακαδ. έτος 2024-2025 για ενδέκατη συνεχή ακαδημαϊκή χρονιά, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» (Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.) το οποίο έχει αρχική ίδρυση και λειτουργεί σε αυτό το αντικείμενο από το ακαδ. έτος 2014-2015 (ΥΑ 117540/Ε/28-8-13 και Αποφ. 3788/9-7-18 και ΦΕΚ Επανίδρυσης 4621/6-10-2021 ως Αυτοδύναμο). Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές, μετά την ολοκλήρωσή τους, οδηγούν στη λήψη αναγνωρισμένου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ΕCTS).

Στο Π.Μ.Σ.– Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής (δηλαδή, Πανεπιστημιακά και Πολυτεχνικά Τμήματα και Σχολές Α.Ε.Ι.) καθώς και Τμήματα Α.Ε.Ι. του Τεχνολογικού Τομέα (δηλ. Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και οι βασικές τους σπουδές παρουσιάζουν συνάφεια με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.–Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

Οι εγγραφές στο ΠΜΣ πραγματοποιούνται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου ενώ τα μαθήματα αρχίζουν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και πραγματοποιούνται στο ΠΑ.Δ.Α. στην ελληνική γλώσσα. Το πρόγραμμα δύναται να διεξάγεται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τους όρους της νομοθεσίας. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα ισοκατανεμημένα σε δύο (2) εξάμηνα και – στη συνέχεια – η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.  Η κανονική χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΔΜΣ ορίζεται στα τρία (3) εξάμηνα ενώ υπάρχει και πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Το Π.Μ.Σ.–Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. αυτοχρηματοδοτείται και τα συνολικά τέλη φοίτησης είναι 3.000 ευρώ ανά φοιτητή, τμηματικά καταβαλλόμενα σε τέσσερις (4) δόσεις.

.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να υποβάλλουν έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2024  τα εξής (Αίτηση και δικαιολογητικά):

[ Σημείωση:  Η Αίτηση μπορεί να προηγηθεί χρονικά και τα λοιπά στοιχεία που ζητούνται, να υποβληθούν μέχρι τις 14  Σεπτεμβρίου 2024 ]     

  1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή του Μεταπτυχιακού ή από τη σχετική ιστοσελίδα (www.environmentalprotection.gr) και αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή αποστέλλεται ταχυδρομικά (ως συστημένο) στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (βλ. στη συνέχεια τη διεύθυνση αποστολής). Μια (1) μικρή φωτογραφία επί του εντύπου της Αίτησης.  Η Αίτηση  και τα υπόλοιπα στοιχεία (βλ. παρακάτω) αποστέλλονται οπωσδήποτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  gvarel@uniwa.gr  και  amela@uniwa.gr .
  2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (ή Παράρτημα Διπλώματος) ή, εφόσον δεν υπάρχει ακόμα τίτλος σπουδών, Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών, ή στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτηση του υποψηφίου μέχρι τις εγγραφές στο ΠΜΣ. Επίσης, απαραίτητη είναι η αναγνώριση και ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ (για Πανεπιστήμια της αλλοδαπής).
  3. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές και, εφόσον υπάρχουν, στοιχεία για την επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων.
  4. Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν).
  5. Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχουν).
  6. Μια (1) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Για την επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/-τριών θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθμός διπλώματος ή πτυχίου, η επίδοση στα συναφή προς το Π.Μ.Σ.–Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική/πτυχιακή εργασία, οι λοιπές σπουδές ή επιμόρφωση (ξένη γλώσσα, κατάρτιση, σεμινάρια κ.ά., εφόσον υπάρχουν), η τυχόν υπάρχουσα επιστημονική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία καθώς και οι συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν).  Οι καταρχήν αποδεκτοί/-ές υποψήφιοι/-ες θα κληθούν σε συνέντευξη.

Πληροφορίες παρέχονται, από την Επιστημονική Γραμματεία του Μεταπτυχιακού ( κ. Αθηνά Μελά, amela@uniwa.gr ),  από τον Διευθυντή Γιώργο Κ. Βαρελίδη  ( gvarel@uniwa.gr, 6977-091723 )  και από την ιστοσελίδα  www.environmentalprotection.gr .

Αθήνα,  Μάιος 2024

Ο  Διευθυντής  του  Π.Μ.Σ.–Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

Καθηγητής  Γιώργος Κ. Βαρελίδης

 

Βρείτε εδώ το κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Μ.Π.Σ. «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος» σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου pdf.