Μαθησιακά Aποτελέσματα ΠΜΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)
«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.)

1. Γνώσεις
Ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» (Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.) διερευνά τις έννοιες – κλειδιά, τους μεθοδολογικούς άξονες και ιδιαίτερα την εφαρμογή των περιβαλλοντικών πολιτικών.  Η εμβάθυνση στα αντικείμενα αυτά όχι απλά σε θεωρητικό αλλά – ιδιαίτερα – σε εφαρμοσμένο επίπεδο αποτελεί βασικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ., που το διαφοροποιεί ουσιαστικά από όλα τα υπάρχοντα σήμερα μεταπτυχιακά προγράμματα που αναπτύσσονται στα Α.Ε.Ι. στον ευρύτερο τομέα των επιστημών του περιβάλλοντος.  Ειδικότερα δε για αποφοίτους με βασικό πτυχίο από Τμήματα και Σχολές ειδικοτήτων μηχανικού, το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. διευρύνει σημαντικά το επαγγελματικό και επιστημονικό αντικείμενό τους και τους προσφέρει το γνωστικό υπόβαθρο για να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις αντίστοιχες ανάγκες της αγοράς εργασίας και της ακαδημαϊκής έρευνας, διευρύνοντας τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις τους πάνω στην περιβαλλοντική διάσταση του σχεδιασμού και των κατασκευών και στους τρόπους προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος τόσο στο επίπεδο των αντίστοιχων τεχνικών όσο και στο επίπεδο των διαδικασιών και των πολιτικών εφαρμογής τους.

2. Δεξιότητες
Οι δεξιότητες που αποκτούν οι απόφοιτοι με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών είναι αυτές ενός εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που θα μπορεί είτε να εκπονήσει (ή να συντονίσει) ένα πρόγραμμα εφαρμοσμένης έρευνας είτε να ενταχθεί άμεσα στην αγορά εργασίας και να καλύψει την αυξανόμενη επαγγελματική ζήτηση που παρατηρείται διεθνώς σε αυτό το πεδίο, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο τομέα.  Επιτρέπει δηλαδή στους αποφοίτους να εκπονούν και να διαχειρίζονται – για παράδειγμα – ζητήματα μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων – Μ.Π.Ε. και μελετών Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης – Π.Π.Ε., προσφέρει την ειδική επιστημονική γνώση για να μπορούν να συμβάλλουν σε μελέτες πολεοδομικές, χωροταξικές και αναπτυξιακές όπου απαιτούνται μελετητικά πτυχία κατηγορίας 27 ή για να εκπονήσουν αυτοτελώς το κύριο αντικείμενο μιας πολεοδομικής ή χωροταξικής μελέτης (μελετητικά πτυχία κατηγορίας 1 ή 2), κατέχουν τις ειδικές γνώσεις και την επιστημονική μεθοδολογία για να μπορούν να εκπονήσουν πραγματογνωμοσύνες, πιστοποιήσεις, επιθεωρήσεις περιβάλλοντος ή για να στελεχώσουν επιχειρήσεις που ο κύκλος εργασιών τους έχει μια ουσιώδη περιβαλλοντική συνιστώσα και απαιτεί ειδικευμένο στο αντικείμενο επιστημονικό προσωπικό.

Αντίστοιχα, οι απόφοιτοι αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχοληθούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως στελέχη υπηρεσιών, ως ειδικοί επιστήμονες που παρέχουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία, σε συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε ελεγκτικούς μηχανισμούς, πιστοποιήσεις κ.λπ.

3. Ικανότητες
Η ικανότητα του αποφοίτου για επίλυση πρωτότυπων και πολυπαραγοντικών προβλημάτων  διασφαλίζεται κατ` αρχήν από τις προχωρημένες δεξιότητες που έχει αναπτύξει με τους τρόπους που ήδη αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.  Τονίζεται εν προκειμένω, ότι οι ασκήσεις εξαμήνου, επάνω σε ρεαλιστικά προβλήματα των τρεχουσών περιβαλλοντικών πολιτικών και τεχνικών, και η ερευνητικού – όσο και ρεαλιστικού – περιεχομένου μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αποτελούν κύρια εργαλεία για τη διασφάλιση αυτών των ικανοτήτων.  Ο απόφοιτος αποκτά την ικανότητα να ενεργεί αυτοδύναμα, προκειμένου να επιλύσει σύνθετα προβλήματα που τίθενται στο πεδίο εφαρμογής των περιβαλλοντικών, πολιτικών, μελετών και ερευνών, ή να συνεργάζεται με άλλες ειδικότητες και να συντονίζει ομάδες μελέτης για την εκπόνηση διεπιστημονικών προγραμμάτων σε επιμέρους τομείς του περιβαλλοντικού αντικειμένου

Επιπλέον, το γνωσιολογικό υπόβαθρο του αποφοίτου (βλ. αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών) σε συνδυασμό με τη σύνθετη ερευνητική προσέγγιση που απαιτεί η εκπόνηση πρωτότυπης μεταπτυχιακής εργασίας (π.χ. έρευνα πεδίου και πηγών, πειραματική έρευνα, επαφή με επιστημονικούς φορείς και δημόσιες υπηρεσίες, συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή, με άλλον φοιτητή ή φοιτητές, ανταπόκριση στο όρους μιας προγραμματικής συμφωνίας με δημόσιο φορέα), προωθεί την ικανότητα του αποφοίτου να διαχειρίζεται κατ` εξοχήν σύνθετα προβλήματα στους τομείς έρευνας και εφαρμογής των τεχνικών προστασίας του περιβάλλοντος και να αξιολογεί τις στρατηγικές αντιμετώπισης των αντίστοιχων ζητημάτων από τη σκοπιά του ιδιωτικού ή του δημόσιου πεδίου δράσης.

 

1. Ως ΓΝΩΣΕΙΣ εννοούμε το τι έχει αποκομίσει ο πτυχιούχος, από  άποψη  γνώσεων, από τα μαθήματα του προγράμματος που παρακολούθησε.
Για να εκφράσουμε το τι έχει αποκομίσει ο πτυχιούχος από την παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του, χρησιμοποιούμε τα ρήματα: περιγράφει, αναγνωρίζει, διερευνά, αναλύει, κατονομάζει, διατυπώνει, προσδιορίζει, διακρίνει, καθώς και κάποια άλλα ρήματα “ισοδύναμου” αποτελέσματος.

2. Ως ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ εννοούμε το τι μπορεί να κάνει ο πτυχιούχος. Για να εκφράσουμε το τι μπορεί να κάνει ο πτυχιούχος χρησιμοποιούμε τα ρήματα: εγκαθιστά, διαχειρίζεται, τηρεί, χρησιμοποιεί, συντηρεί, κατασκευάζει, σχεδιάζει, συλλέγει, καθώς και κάποια άλλα ρήματα “ισοδύναμου” αποτελέσματος.

3. Ως ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ εννοούμε το επίπεδο αυτονομίας και επάρκειας που έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος από τις σπουδές του, με έμφαση στο αν μπορεί να ενεργεί αυτοδύναμα (δηλαδή χωρίς επίβλεψη), υπό την επίβλεψη άλλου, αν μπορεί ο ίδιος να επιβλέπει άλλους κτλ. Οι ικανότητες του πτυχιούχου περιγράφονται με τη χρησιμοποίηση των ρημάτων: εκτελεί, συνεργάζεται, εφαρμόζει, αναγνωρίζει, χρησιμοποιεί, ενεργεί, εμπνέει, λειτουργεί, επιδιώκει, καθώς και κάποια άλλα ρήματα “ισοδύναμου” αποτελέσματος.