Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»

Στο Πρόγραμμα Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. από Τμήματα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του μεταπτυχιακού προγράμματος.  Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται στα εξής γενικά κριτήρια:

      α.  Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος.

      β. Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο και τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

      γ.  Επίδοσή τους στην διπλωματική ή πτυχιακή τους εργασία (εάν αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) και στη μεταπτυχιακή τους διπλωματική εργασία (εάν έχουν ολοκληρώσει και άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα).

      δ.  Ερευνητική και εν γένει επιστημονική δραστηριότητα.

      ε.  Γνώση ξένης γλώσσας – κατά προτίμηση Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής ή Ισπανικής (τα κριτήρια γλωσσομάθειας προσδιορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής).

      στ.  Πιστοποίηση γνώσης της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους.

      ζ.  Συνέντευξη των υποψηφίων, κατόπιν απόφασης της Ε.Δ.Ε., σε επιτροπή που ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. του Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

      η.  Επαγγελματική δραστηριότητα.

Οι ενδεχόμενες λεπτομέρειες εφαρμογής των παραπάνω κριτηρίων καθώς και η αφαίρεση, τροποποίηση ή ο ορισμός πρόσθετων κριτηρίων καθορίζονται με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.)  του Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.