3ο Εξάμηνο Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»

Τα μαθήματα του τρέχοντος Προγράμματος Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου – Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το τρίτο εξάμηνο σπουδών με τις αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες και τις ελάχιστες διδακτικές ώρες έχουν ως εξής:

Α/ΑΜαθήματα Διδακτικές ΏρεςΠ.Μ.ΕίδοςΕξάμηνο
13.Διπλωματική Εργασία9 (τρία 3ωρα σεμινάρια)30Υποχρεωτικό (Υ)3ο

 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

Η διδακτική και ερευνητική απασχόληση των φοιτητών ολοκληρώνεται – στο τελευταίο (3ο) εξάμηνο της φοίτησης – με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία οφείλει να χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία και ερευνητική προσέγγιση, σύμφωνη με τους εκάστοτε αποδεκτούς επιστημονικούς κώδικες και την αντίστοιχη επιστημονική μεθοδολογία. Στην αρχή του τρίτου εξαμήνου ο φοιτητής υποχρεούται να παραδώσει περίληψη της διπλωματικής του εργασίας, όπου θα περιγράφεται το θέμα, το αντικείμενο και η μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει, οι στόχοι και η ενδεικτική βιβλιογραφία.

Σε κάθε φοιτητή που θα προχωρήσει σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται τριμελής επιτροπή παρακολούθησης από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίου ή ΕΠ ΤΕΙ ή ομότιμους καθηγητές ή επισκέπτες καθηγητές ή διδάκτορες ειδικούς επιστήμονες ή ερευνητές που είναι μέλη αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή αξιόλογη εμπειρία εφαρμογών στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ένας από τα μέλη της 3μελούς επιτροπής θα ορίζεται ως ο επιβλέπων της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας. Ο φοιτητής υποχρεούται από το τέλος του τρίτου εξαμήνου και μέχρι τέσσερα εξάμηνα μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων των δύο (2) πρώτων εξαμήνων των σπουδών του να παραδώσει τη διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία.

Επίσης, ο φοιτητής υποχρεούται να παρουσιάσει την εργασία του σε ανοικτό ακροατήριο σε ημερομηνία που θα καθορίσει η γραμματεία του Π.Μ.Σ., κατόπιν συνεννόησης με το Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Η βαθμολόγησή του γίνεται από επιτροπή που συμμετέχουν τρία μέλη, εκ των οποίων τα δύο μέλη προέρχονται από την επιτροπή παρακολούθησης και ένα ακόμη μέλος θα είναι μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ (ή ομοταγούς με ΑΕΙ ιδρύματος της αλλοδαπής) ή ομότιμος καθηγητής ή επισκέπτης καθηγητής ή διδάκτωρ ειδικός επιστήμων ή ερευνητής, μέλος αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου. Η βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται στην κλίμακα ένα έως δέκα (1 – 10) με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου και επιτυχής θεωρείται, όταν αξιολογηθεί με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε (5).

Το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εγκρίνεται από τον επιβλέποντα καθηγητή και είναι σχετικό με τα γνωστικά πεδία που καλύπτει το Π.Μ.Σ. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας παρακολουθείται σε τακτή βάση από τον επιβλέποντα καθηγητή και από τα άλλα δύο μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής (σε συνεργασία με το φοιτητή) ενώ υποστηρίζεται επιπλέον από τρία 3ωρα σεμινάρια (για όλους τους εκπονούντες διπλωματική εργασία), στα οποία διδάσκεται διεξοδικά και παρέχονται αναλυτικές σημειώσεις για τον τρόπο ανάπτυξης μιας ερευνητικής μελέτης, συζητούνται και επιλύονται ερευνητικά και μεθοδολογικά ερωτήματα των φοιτητών και δίνονται γενικές κατευθύνσεις για την αρτιότερη ολοκλήρωση και παρουσίασή της ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, στο τέλος του εξαμήνου.