Αναστασία Αρφανάκου

Αναστασία Αρφανάκου

  • Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
  • Προϊσταμένη Τμήματος Αστικών, Βιομηχανικών & Συναφών Αποβλήτων Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

Επικοινωνία: Τηλ.: +30-210-8668979.
email: a.arfanakou@prv.ypeka.gr

Σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο ΕΜΠ. Είναι Προϊσταμένη του Τμήματος Αστικών, Βιομηχανικών και Συναφών Αποβλήτων του ΥΠΕΝ και έχει διατελέσει επί σειρά ετών τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), θέσεις από τις οποίες έχει συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση όλων των σχετικών εφαρμοστικών διαδικασιών της τελευταίας δεκαετίας. Είναι επίσης (από το 2012) αναπληρωματικό μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) και έχει πολλές συμμετοχές – εκπροσωπήσεις σε επιτροπές, ομάδες εργασίας και όργανα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Υπήρξε κύρια ερευνήτρια σε 4ετές ερευνητικό πρόγραμμα (1991-1994) χρηματοδοτούμενο από τα Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου (ΕΛΔΑ) με θέμα: «Επεξεργασία αποβλήτων των μονάδων C3, C4 DIMERSOL των ΕΛΔΑ με τη μέθοδο της στερεοποίησης – σταθεροποίησης».
Έχει διατελέσει Προϊσταμένη επί σειρά ετών (2009-2014) του Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη (2014) του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ.
Έχει πληθώρα εισηγήσεων – δημοσιεύσεων σε πρακτικά συνεδρίων και πολλές συμμετοχές σε σεμινάρια, διαλέξεις και ημερίδες σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης – ανακύκλωσης, θαλάσσιας ρύπανσης, στερεοποίησης – σταθεροποίησης τοξικών αποβλήτων και γενικότερα σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

< Επιστροφή