Τuition fees of the postgraduate program POLICIES AND APPLIED METHODS FOR THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

Το Πρόγραμμα «Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, μέσω διδάκτρων καταβαλλομένων από τους εισαγόμενους φοιτητές στο εν λόγω Πρόγραμμα.  Επίσης, έσοδα μπορεί να έχει από τον κρατικό προϋπολογισμό και από χορηγίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το σύνολο των διδάκτρων ορίζεται σε τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €) κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Τροποποίηση του ύψους των διδάκτρων δύναται να γίνει με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Επίσης, με εισήγηση του Διευθυντή ή της Σ.Ε. προς τη Συνέλευση, δύναται να δοθούν υποτροφίες σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. Το ποσό των διδάκτρων θα καταβάλλεται από τους φοιτητές του Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.